733 628 336 info@tstudio1.cz

Podmínky členství

PODMÍNKY ČLENSTVÍ TANEČNÍ ŠKOLY SD 1  – 2020/2021

Taneční Studio 1 zajišťuje svým členům vzdělávání v oblasti tance, street dance, zajišťuje kvalitní tréninkové podmínky, čisté tréninkové prostředí i zázemí, pořádá vzdělávací workshopy a semináře, zodpovídá za vzdělané a pedagogicky proškolené lektory, zajišťuje chod celého Studia, celoročně organizuje účast členů Studia 1 na tanečních soutěžích a tanečních táborech pořádaných jinými organizacemi, zajišťuje propagaci a reklamu tanečního studia, zprostředkovává svým členům nejnovější světové trendy v oblasti  tancování, zodpovídá za členy v době výuky a ručí za to, že lektoři budou na výuce včas, případně bude zajištěn suplující.

Prohlášení účastníka lekcí ve STUDIU 1

zákonný zástupce prohlašuje, že si je vědom zdravotního stavu dítěte a že se účastní lekcí na vlastní
odpovědnost a vlastní riziko. Účastník (dítě i rodič) byl poučen o tom, že tanečí lekce jsou určeny
pro zdravé osoby, kteří nemají žádnou zdravotní komplikaci, nebo jiné omezení. Intenzitu cvičení,
tančení na lekci si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu
zdravotnímu stavu. Účastník i rodič bude respektovat veškerá upozornění a doporučení instruktora
během lekce a bude se jimi řídit. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost,
těhotenství apod.) je účastník i rodič povinný konzultovat se svým ošetřujícím lékařem a dbát jeho
doporučení. Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během
lekce, nebo po ní při nedodržení upozornění lektora. V případě úrazu, poranění nebo zdravotní
komplikace, nebude účastník po instruktorovi požadovat žádné náhrady.

Osobám mladším 18-ti let je účast na tanečních lekcích dovolená na zodpovědnost zákonného
zástupce nebo jiné dospělé osoby. Pohyb dětí v prostorech konání lekce je výlučně na odpovědnost
zákonného zástupce nebo jiné dospělé osoby, která dítě na lekci doprovází. Instruktor nenese
žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru. Taktéž za
odložené osobní věci si zodpovídá účastník lekce sám. Účastník lekce je povinný dbát pokynů
instruktora a vstupovat do prostor určenému ke cvičení, tančení ve vhodném sportovním oblečení a
obuvi.

Osobní věci jako peněženka, mobil, tablet a jiné si děti (rodiče) nenechávají v šatních skříňkách ani
v chodbě před cvičícím sálem, před budou a okolím. Odložit si je může v sále tak, aby je měl na
očích nebo případně zanechat po sepsání protokolu, který potvrdí svým podpisem lektorovi k
úschově. Zákonný zástupce dále prohlašuje, že souhlasí se shromažďováním, zpracováním a
uchováním osobních údajů a sdělení informací dle zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů,
pořizováním a případným zveřejněním svých fotografií pořízených na lekcích ve STUDIU 1. Tyto
fotografie mohou být následně zveřejněny na webových stránkách www.tstudio1.cz , nebo v
propagačních materiálech souvisejících se sportovním (tanečním) studiem. Účastník zaplacením
kurzovného, nebo přihlášením na kurz přes rezervační systém on-line na webu, vyjadřuje souhlas s
výše uvedeným prohlášením.

Souhlas /viz přihláška/, že člen SD1 se účastní tanečních soutěží a reprezentace taneční školy. Svým souhlasem stvrzujete, že jste si vědomi této aktivity s kterou souvisí účast na tanečních soutěžích, kde se platí startovné, kostýmy a ostatní náklady spojené s touto aktivitou, práce v teamu – choreografie.

Soutěžní složky se aktivně účastní tanečních soustředění, workshopů a celoročně se vzdělávají v oblasti tance.  Svoji neúčastí na více tréninků,soustředění a vzdělávacích programech, může lektor příslušného člena nezařadit do soutěžní složky pro nedodržení odsouhlasených a členských podmínek taneční škol

ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD:

 • Taneční studio má nastavené členské podmínky pololetně, ročně.
 • Taneční studio se zaručuje, že za pololetí odučí daný kurz v minimálním počtu za pololetí. V případě docházky jedenkrát týdně to činí 12 lekcí za pololetí a v případě docházky 2x týdně to činí 20 lekcí za pololetí. Více tréninky každý trenér řeší individuálně dle potřeby.
 • Taneční lekce nelze hradit hodinově, ani případně odpadlé hodiny nahrazovat.
 • Každý člen STUDIA 1 je povinen mít řádně odevzdanou podepsanou přihlášku se souhlasem členských podmínek.
 • Organizátor může přijmout pouze tolik členů, aby jejich počet nenarušil kvalitu výuky. Při naplnění složky organizátor může zájemce z kapacitních důvodů odmítnout.
 • Organizátor zodpovídá za členy pouze v době výuky.
 • Rodiče mají vstup pouze na úvodní lekci. V průběhu výuky čekají na své děti mimo tréninkový sál a děti si vyzvedávají výhradně ve vstupní hale nebo před budovou studia 1. Rodiče nejmenších dětí pomáhají s převlékáním, před výukou předají děti lektorům před sálem a po lekci si děti před sálem opět vyzvednou. Rodiče jsou povinni si své děti vyzvedávat včas a to přesně v čas ukončení lekce.  Pokud-li  se rodič neomluví že se nemůže dostavit pro své dítě včas. Organizátor nezodpovídá za opuštění člena (malé dítě) po ukončení lekce mimo budovu tréninků Studia 1.
 • Všichni členové SD 1 jsou povinni chodit na tréninky včas.
 • V případě neúčasti prosíme vždy PŘED LEKCÍ zaslat trenérovi SMS.

V případě, že bude tanečník 3x nepřítomen bez omluvy, považujeme členství za ukončené bez nároku na vrácení financí.

 • Všichni členové chodí na tréninky v čisté sportovní obuvi s nebarvící podrážkou, pohodlném oblečení a s sebou mají vždy lahev s pitím. Dívky mají sepnuté a upravené vlasy.
 • Každý úraz, který si tanečník během tréninku způsobí, je nutné neprodleně oznámit trenérovi. Hlášení o úrazech jsou akceptovatelná do 24 hodin od tréninku, kdy je nutné je zaevidovat do knihy úrazů na recepci.
 • Není-li trenérem včas sděleno jinak, v průběhu všech školních prázdnin a v době státních svátků se tréninky nekonají.
 • Organizátor může zrušit tréninky v období zdravotní epidemie nebo z vážných technických důvodů (např. poruchy přívodu energie, opravy atd.)
 • Členové studia 1 dostávají všechny důležité informace výhradně písemně formou zpravodaje. Nebo sms. Tyto zpravodaje pak předkládají trenérovi podepsané od svých rodičů nebo zákonných zástupců, aby měl organizátor zpětnou vazbu, že rodiče informace obdrželi. Je také možné poslat SMS potvrzení.
 • Taneční studio 1 má internetové stránky www.tstudio1.cz a zde v sekci aktuality jsou všechny aktuální informace, změny tréninků, časy mimořádných tréninků, termíny soutěží, akcí atd. Dále pak všechny aktuální informace vždy na profilu FB Studio 1.
 • Podpisem členských podmínek dává zákonný zástupce člena souhlas s pořizováním foto a video dokumentace sloužící k propagaci Tanečního Studia 1.

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

 • Členské příspěvky jsou splatné do 30.září a 30.ledna.
 • Pololetí  trvá  září – leden.  II. Pololetí únor – první den měsíce června.
 • Úhradu kurzovného (členský poplatek) je možné provést bankovním převodem nebo vkladem na účet Tanečního SD 1. Číslo účtu:   198491385/0300, ČSOB. Do zpráv příjemci: jméno a příjmení člena a město ve kterém trénuje. Hotově na tréninku.
 • Noví členové mají možnost vyzkoušet první  lekci ZDARMA a poté až uhradit členské příspěvky. Pokud po vyčerpání d zkušební lekce zdarma dojde k úhradě členských příspěvků a v následujícím období tanečník přeruší docházku (platí i pro kurzy nejmenších dětí), kurzovné se nevrací.
 • Nastoupí – li tanečník až v průběhu školního roku, cena členských příspěvků se úměrně snižuje. Tzn. Po nástupu v průběhu 3 měsíce probíhajícího kurzu se kurzovné snižuje o 25% z celkové částky kurzovného.
 • Noví členové platí členské příspěvky do dvou týdnů od registrace.
 • Při členství sourozenců lze uplatnit slevu 10% pro toho z nich, který hradí nižší částku.
 • V případě nedodržení platebních podmínek nebude tanečník vpuštěn na trénink.

STORNO PODMÍNKY:

 • Tanečníkovi nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků při překážkách vzniklých z jeho strany, které brání řádné docházce.
 • Tanečníkovi nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků při ukončení členství z důvodu porušení členských podmínek.
 • Členské příspěvky budou vráceny v případě dlouhodobé nemoci potvrzené lékařem (tzn. více než 1 měsíc) se storno poplatkem z vratné částky 20%. Vratná částka je vždy od data potvrzení lékaře následující měsíce. Na odchozené měsíce se nevztahuje.

OCHRANA OSOBNÍHO MAJETKU:

Každý člen má možnost si cenné věci, (mobil, peníze apod) na vyžádání uschovat po dobu tréninku u lektora.

 • Organizátor zodpovídá za tyto věci pouze v případě, že byly svěřeny do úschovy jemu samotnému.
 • V případě, že se pořadatel dozví o protiprávním jednání formou krádeže v prostorách studia, bude tuto skutečnost obratem hlásit příslušným bezpečnostním orgánům.